Overzicht

32 – 36 uur | Amsterdam

De functie

De verricht tekenwerkzaamheden, doet voorbereidende werkzaamheden en schrijft RAW / UAV bestekken ten behoeve van constructieve projecten, zoals bruggen, kademuren en steigers.

De werkzaamheden en inzet kunnen per project verschillen, dit is afhankelijk van de capaciteitsvraag voor het project.

Wij vragen

 • Je hebt hbo werk- en denk­ni­veau en een af­ge­ron­de (ci­viel­tech­ni­sche) op­lei­ding;
 • Je hebt aan­toon­ba­re con­struc­tie­ve er­va­ring op het ge­bied van te­ken­werk met in ie­der ge­val Au­to­cad;
 • Bij voor­keur heb je ook er­va­ring met Re­vit soft­wa­re en met het schrij­ven van RAW/​UAV-be­stek­ken.
 • Competenties

  Je beschikt over de onderstaande competenties:

 • Inventiviteit;
 • Kunnen samenwerken in teamverband;
 • Resulaatgerichtheid;
 • Analytisch denkvermogen;
 • Omgevingsbewust zijn;
 • Klantgerichtheid;
 • Verantwoordelijkheid.
 • Wij bieden

 • Af­han­ke­lijk van je op­lei­ding en werk­er­va­ring be­draagt het sa­la­ris mi­ni­maal € 2.591,- (sa­la­ris­schaal 9) en maxi­maal € 4.225,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 10) op ba­sis van 36 uren per week.
 • De ge­meen­te Am­ster­dam kent pri­ma op­lei­dings- en ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den plus een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den. Deze se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den be­staan o.a. uit op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en het In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get. Dit is een vrij be­steed­baar bud­get. Je kunt bij­voor­beeld zelf be­slis­sen wan­neer je het bud­get wil la­ten uit­be­ta­len en hoe­veel ex­tra ver­lof je no­dig hebt.
 • De organisatie

  De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.